História farnosti

História farnosti pravdepodobne siaha do roku 1263, keď bol postavený kostol v Hájnikách ( v súčasnosti v Sliači ), ktorý je zasvätený sv. Mikulášovi, biskupovi.
Odvtedy jestvuje Hájnická farnosť, ktorá v prvých storočiach Uhorska patrila
do staršieho Hontianskeho a neskôr Zvolenského archidiakonátu a ten patril pod správu Ostrihomského biskupstva.
Už v štatúte Ostrihomskej kapituly z r.1397 sa spomína aj kostol sv.Mikuláša
v Hájnikách a fara v Hájnikách. Odkedy ale presne jestvuje fara v Hájnikách
a kto bol prvým farárom, sa nedá presne zistiť. Prvým, ale známym je Christofor z r.1313, ktorý dal zhotoviť aj zvon sv.Mikuláša.
Od roku 1692 je zachovaná v archíve matrika narodených a od r.1736 matrika sobášených a zomrelých.
V.r.1852 – 1855 sa liečila v Sliači i česká spisovateľka Božena Němcová, ktorá sa tešila pohostinnosti hájnického farára Štefana Záhorského,veľkého národovca, ku ktorému chodila na obedy a na raňajky jej posielal smotanu po malom 7-ročnom dievčati Zuzane Jombíkovej.
V r. 1855 – rakúska arcikňažná Hildegarda dala postaviť v parku pod kúpeľami v Sliači
kaplnku sv.Hildegardy a posvätil ju biskup Štefan Moyses.
Tiež Andrej Sládkovič napísal v Rybároch báseň Marínu.
V r.1928/1929 – bola veľmi tuhá zima, teplota klesla až na -40ºC a zima trvala až do
12.marca.
V r.1929 – sa robila hradská z Hájnik do B. Bystrice.
V r.1930 – sa robila hradská z Hájnik do Zvolena a aj z Hájnik na Kováčovú a Budču.
V r.1930 – navŕtali v Kováčovej termálny prameň.
V r.1931 – bola veľká povodeň.
V r.1932 – prišiel za farára Anton Šalát, ktorý dal okrem iného urobiť vodovod, kúpeľňu,
záchod, telefón, anténu.
V r.1932 – navštívil faru Andrej Hlinka.
V r.1933 – bola v Hájnikách birmovka – 126 birmovancov hájnických a 180 badínskych,
birmoval ich biskup Marián Blaha.
V r.1933 – prišlo 30 československých novinárov na Sliač, prehovoril k nim Anton Šalát.
V r.1934 – biskup Marián Blaha dvakrát navštívil hájnickú faru.
V r.1935 – sa urobil na zvonicu hromozvod.
V r.1935 – sa konali v Sliači Národopisné slávnosti za účasti 8000 ľudí,zúčastnil sa aj
biskup M.Blaha, tiež to bolo aj filmované.
V r.1935 – pri 80.výročí postavenia kaplnky sv.Hildegardy slúžil sv.omšu a kázal Andrej Hlinka. 10.5.1936 – bola posviacka liečivých prameňov v Sliači, posvätil ich
Andrej Hlinka a kázal dr.Jozef Tiso.
V r.1936 – sa dlhšiu dobu liečil na Sliači bývalý bulharský cár Ferdinand Coburg.
V októbri 1936 – prenocoval na Sliači prezident Eduard Beneš.
V r.1938 – konali vo farnosti misie redemptoristi; a tiež bol pohreb kňaza Jozefa Kačku.
V r.1938 – na počesť zomrelého Andreja Hlinku sa zvonilo 5-krát na všetkých zvonoch, boli za neho odslúžené 2 sv.omše. Jedna tichá omša sa slúžila za Andreja
Hlinku každoročne v máji.
V r.1938 – dal Anton Šalát vymaľovať kaplnku sv.Hildegardy maliarom Jozefom
Hanulom.
V lete r.1940 – sa liečil na Sliači ministerský predseda Vojtech Tuka.
Na jar r.1941 – bol tu prezident dr.Jozef Tiso.
V júli r.1941 – navštívil faru biskup Andrej Škrábik.
17.9.1944 – zastrelili horlivého farára A.Šaláta a tiež ďalších ľudí (spolu ich bolo 11 ľudí).
Podrobne o tom píše JUDr. Anton Rašla v knihe Civilista v armáde.(s.153-161)
A.Šalát, bol poslancom NZ ČSR a tiež Slovenského snemu 1.SR.
Tiež vydával katolícky týždenník Náš priateľ, tlačený vo Zvolene v náklade
8000 kusov, predávaný za symbolických 20 halierov.
V r.1949 – bola birmovka 121 birmovancov, ktorú vykonal biskup Andrej Škrábik.

Po zhruba 50 ročnej odmlke sa od r.1993 obnovilo písanie histórie farnosti.
Hájnická farnosť(dnes farnosť Sliač) bola kedysi veľmi rozsiahla. Do nej patrili veriaci z Hájnik, z Rybár, Veľkej Lúky, Sampora, Lukavice, Hronseku, Lukova
a Kováčovej.
Dnes do farnosti Sliač už Hronsek, Lukovo a Kováčová nepatria.
Najvýznamnejšou udalosťou v novodobej histórii farnosti bolo bez pochybnosti pri návšteve Slovenska v r.2003 a Banskobystrickej diecézy, príchod do našej farnosti 12.septembra 2003 pápeža bl.Jána Pavla II. a jeho prijatie na Letisku Sliač diecéznym biskupom Mons.Rudolfom Balážom.
Dnes (k 1.1.2014)podľa posledného sčítania ľudu z r.2011 žije vo farnosti Sliač spolu 5769 obyvateľov, z toho 2287 rímoskokatolíkov, 1189 evanjelikov a 2240 nepokrstených