História

HISTÓRIA KOSTOLA A ZVONICE

Kostol v Sliači je zasvätený sv. Mikulášovi, biskupovi dala postaviť Božena, manželka kráľa Ondreja II. v r.1263. Kostol je ranogotický jednoloďový s vežičkou na západnom priečelí, polygonálnym presbytériom, severnou kaplnkou a sakristiou
a južnou predsieňou.
Tak sa už v štatúte Ostrihomskej kapituly z r.1397 spomína kostol sv.Mikuláša
v Hájnikách a fara v Hájnikách. Od kedy,ale presne jestvuje fara v Hájnikách
a kto bol prvým farárom sa nedá presne zisťiť. Prvým ale známym je Christofor z r.1313, ktorý dal zhotoviť aj zvon sv.Mikuláša.
V 15. storočí bol k severnej strane kostola postavený karner. Neskôr sa zmenil na kaplnku Panny Márie, v ktorej je kópia milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie (z r.1708) a obraz sv.Hieronyma.
V r.1627 napadli a spustošili kostol Turci, tiež odvliekli 2 zvony, ale najstarší zvon sv.Mikuláša sa im nepodarilo pre jeho váhu odcudziť. Celý areál chránila v tejto dobe priekopa a kamenný múr, ktorý bol v neskoršom období rozobraný.
V nasledujúcich storočiach bol kostol viackrát upravovaný. V rokoch 1578 – 1711 bol kostol v rukách evanjelikov a.v.
Z vizitácie v r.1713 sa dozvedáme, že kostol v Hájnikách zasvätený sv.Mikulášovi, biskupovi, ktorého výročie sa slávilo v nedeľu počas oktávy, mal oltár tabuľový – teda s obrazmi, pričom uprostred bol obraz Vzkriesenia, nad ním Nanebovstúpenia
a pod nimi svätostánok. Tiež sa spomína murovaná zvonica, ktorá je zo 17. storočia a na veži kostola aj hodiny.
7.1.1928 – víchor zrútil kostolnú vežu.
V decembri 1928 – Bol inštalovaný betlehem od Jána Procházku z Příbrame.
V r.1930 – sa zaviedla elektrina do kostola.
V r.1930 – bol daný svätostánok do kaplnky kostola + umučenie na V.Piatok od rezbára
z B. Štiavnice.
V r.1933 – bola krádež a požiar v kostole.Tiež bola daná na strechu nová škridľa
bobrovka.
V r.1934 – boli zhotvené nové kostolné lavice.
V r.1935 – sa urobil na zvonicu hromozvod.
V r.1935 – bola zasypaná v kostole krypta 1,6m x 2,5m x 3m, v nej je údajne pochovaná
zemianska rodina.
V r.1936 – bol vydláždený kostol, pričom dlaždice sú betón+mramorová drť.
V r.1940 – bol nainštalovaný v kostole nový organ.
Na začiatku 20. storočia bol starý oltár nahradený novým, ktorý priviezli z Vrútok.
Tiež v r.1938 bol namaľovaný freskami kostol aj kaplnka sv. Hildegardy slovenským maliarom Jozefom Hanulom(Premenenia Pána, Rozmnoženia chleba,
a sv.Cyrila a Metoda.) V kostole sa nachádzajú obrazy Najsvätejšej Trojice(baroko), Svätej Rodiny(baroko), Zvestovania(baroko), sv. Mikuláša(klasicizmus), sv. Hieronyma (klasicizmus) a relief sv. Vendelína(rokoko). Tiež barokové sochy sv. Petra a Pavla,
sv. Mikuláša, sv. Ondreja a sv. Jozefa, sv. Antona Paduánskeho, sv. Terezky z Lisieux.
Napriek neskorším úpravám si kostol dodnes zachoval stredoveký ráz. V niektorých oknách sa zachovali gotické kružby. V presbytériu a severnej kaplnke sú krížové rebrové klenby.
Gotické portály sú v južnej stene lode a medzi presbytériom a sakristiou.

Súčasťou chrámového areálu je pomerne masívna, murovaná stavba zvonice s drevenou nadstavbou, ktorej výstavba sa datuje do 17. storočia, ale nie je vylúčené, že môže pochádzať aj zo staršieho obdobia. Vchod do zvonice je  zo západnej strany.

V zvonici sa aj dnes nachádza 5 zvonov.
Najstarším aj najväčším zvonom je zvon sv. Mikuláša. Pra