História kaplnky sv. Hildegardy

HISTÓRIA KAPLNKY SV. HILDEGARDY

Kaplnku sv. Hildegardy dala postaviť v r. 1855 – v klasicistickom slohu v parku pod kúpeľmi v Rybároch (Sliači) rakúska arcikňažná Hildegarda, manželka rakúskeho arcikniežaťa Albrechta, ako prejav vďaky za zlepšenie svojho zdravotného stavu počas pobytu v sliačskych kúpeľoch. Arcikňažná Hildegarda bola nielen vzdelaná, ale aj veľmi nábožná žena. Zomrela mladá, len 39 ročná, 2.4.1864 vo Viedni a je pochovaná v krypte kapucínskeho kostola vo Viedni. Kaplnku sv. Hildegardy posvätil biskup Štefan Moyses 1. júla 1855.
Jej interiér v r.1938 vyzdobil freskami známy slovenský maliar Jozef Hanula. Na strope sa tiež nachádzajú hodnotné maľby štyroch evanjelistov. Okrem hlavného nástenného oltárneho obrazu sv. Hildegardy, nad ktorým je obraz Najsvätejšej Trojice, sa tu nachádza obraz Ukrižovaného od neznámeho autora a obraz Kristus v Emauzoch od D. Bőhma zo začiatku 20. storočia. Vo vežičke kaplnky je umiestnený menší zvon.
Kaplnka sv. Hildegardy bola rozšírená a vymaľovaná počas pôsobenia farára Antona Šaláta.
Počas druhej svetovej vojny na konci zimy 1944 a začiatkom jari 1945 pri prechode frontu bola kaplnka čiastočne poškodená. V tej dobe sa konali bohoslužby v jednej miestnosti kúrie Thuránskych, nachádzajúcej sa na konci Kúpeľnej ulice, ktorá taktiež utrpela vojnovými udalosťami a ktorú po vojne opravili.
V povojnových rokoch bola kaplnka viackrát opravovaná a upravovaná, najmä pričinením farárov Alojza Gocníka a Jozefa Kanianskeho.
V kaplnke sa počas jej existencie konali nielen sv. omše, ale aj krsty, sobáše, pohrebné obrady a iné pobožnosti. Sv. omše a pobožnosti vykonávali nielen kňazi hájnickej (sliačskej) farnosti, ale aj kňazi, ktorí prišli na liečenie. Z významných osobností, ktorí tu slúžili sv. omše, treba spomenúť Andreja Hlinku, Dr. Jozefa Tisa, biskupa Dr. Eduarda Nesceia, Juraja Macáka, biskupa Eduarda Kojnoka a iných.
Sv. Hildegardu si veriaci každoročne v tejto kaplnke pripomínajú a uctievajú pri sv. omši 17. septembra.