Pohreby

Vybavovanie pohrebu

1. Pozostalí, resp. ten, čo vybavuje pohreb, najprv nahlási pohreb Pohrebnej službe.
2. Pohrebná služba hneď telefonicky prekonzultuje miesto, dátum a čas pohrebu s farárom.
Najskorší termín pohrebu môže byť až po uplynutí 48 hodín od okamihu smrti.
3. Pozostalí následne prídu na faru a doplnia údaje o zomrelom, spôsob pochovania (kremácia, do zeme ), príp. dátum sv. omše,  prinesú originál List o prehliadke mŕtveho (úmrtný list), čo je tlačivo vydané matrikou miesta, kde človek zomrel s pečiatkou matričného úradu.

Pohrebné obrady sa vykonávajú v Sliači v oboch Domoch smútku, teda na cintorínoch v časti Hájniky (nachádzajúci sa pri hlavnej ceste smerom na Zvolen) a cintoríne v časti Rybáre (nachádzajúci sa v časti pod Kúpeľami), tiež v Domoch smútku na cintoríne vo Veľkej Lúke a Sampore. Pretože v obci Lukavica Dom smútku zatiaľ nemajú, pohrebné obrady sa konajú spravidla na dvore domu zomrelého.

Pohrebná sv. omša sa môže slúžiť pred aj po pohrebe v rímskokatolíckom kostole ( nachádzajúci sa pri hlavnej ceste v smere Zvolen – B.Bystrica ) alebo v kaplnke sv. Hildegardy, nachádzajúcej sa v areáli pod Kúpeľmi v Sliači. Spravidla býva cca 15 minút po skončení pohrebných obradov po presune na miesto slávenia.
V Domoch smútku sa pohrebné sv. omše v našej farnosti neslúžia!
Svätá omša za zosnulého sa slúži v dohodnutom termíne.